Protecció i tractament de dades de caràcter personal

KISUMIXU, titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Protecció de dades personals incloses en els nostres formularis

Les dades personals que faciliteu en els formularis de KISUMIXU seran objecte de tractament i s’inclouran a la seva base de dades, de les quals KISUMIXU és el responsable.

Les dades personals facilitades per mitjà del formulari de consultes s’utilitzaran amb la finalitat exclusiva de mantenir la relació comercial derivada de la gestió de la sol·licitud realitzada per part del client.

Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit segons l’RGPD, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, que les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

Ús de cookies

Les dades de navegació que recull aquest lloc web no contenen informació que es pugui associar a usuaris concrets i només s’utilitzen per obtenir informació estadística sobre l’ús d’aquest lloc web.

pro-emociona no utilitza galetes (cookies), o altres mitjans de naturalesa anàloga, per tractar dades personals que permetin identificar persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L’ús d’aquests mitjans està reservat a recollir informació tècnica que faciliti als usuaris l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient d’aquest lloc, així com informació que permeti mesurar l’ús que se’n fa.

Dret d’accés a les dades

L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

· La finalitat del tractament i les categories de dades personals que es tracten
· El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
· El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
· El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
· L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’interessat.
· L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
· En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

L’interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir un cànon segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, l’interessat té dret a rebre la informació en el mateix format. Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica els drets de tercers.

Dret de rectificació de dades

Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.

L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

El responsable ha de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Forma d’exercir els drets

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat trucant al telèfon 938.676.997